King Arthur Groep

Contact: ocachterveld@kingarthurgroep.nl ● 06-18412145

Zorgbemiddeling en administratie:
Berg en Bosch gebouw 104, Prof, Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven 035-2050950 info@kingarthurgroep.nlwww.kingarthurgroep.nl

Contactgegevens voor zowel Leusden als Achterveld:
Individuele begeleiding thuis: 06-18 41 21 45
Begeleiding groep: 06-15 00 50 19

Individuele begeleiding King Arthur Groep
King Arthur Groep is een WTZi erkende thuiszorgorganisatie die in het midden van het land is gevestigd en van Almere tot Veenendaal individuele begeleiding biedt in de thuissituatie.

Financiering
Voor professionele deelname heeft u een toewijzing begeleiding nodig (Wmo of Wlz) en betaalt u een eigen bijdrage via het CAK. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de aan-vraag. Particulier deelnemen kan ook.

King Arthur Groep is een Wtzi erkende thuiszorgorganisatie die de onder-steuning kleinschalig en dichtbij huis organiseert, speciaal voor mensen met dementie en hun naasten Wij hebben zeven ontmoetingscentra, een kleinschalige woonzorgvoorziening en twee logeerhuizen. Daarnaast bieden wij individuele begeleiding thuis in de gehele regio Eemland, waaronder ook Leusden en Achterveld.
Gastvrijheid, persoonlijke aandacht en oprechte interesse staan centraal. Een visie waarbij we uitgaan van de mogelijkheden en de kracht van mensen.

Individuele begeleiding thuis
Niet iedereen is een groepsmens, sommige mensen hebben meer baat bij een passend aanbod in de thuissituatie. Zoals wandelen, yoga, tuinie-ren, klaverjassen, schilderen, biljarten of sporten bij een sportschool.
Naast ontspanning en inspanning ondersteunen wij ook bij de begelei-ding naar een (huis) arts, het aanbrengen van een dag structuur, het bereiden van een maaltijd en het doen van boodschappen.
Zo lang mogelijk thuis wonen
De mantelzorger neemt hierbij een belangrijke plaats in. Om het vol te kunnen houden heeft de mantelzorger zo nu en dan tijd voor zichzelf no-dig. Wij bieden maatwerk en een programma dat passend is bij de inte-resses, levensstijl en fysieke gesteldheid van uw naaste.

Ons aanbod in Leusden & Achterveld
King Arthur Groep biedt individuele ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie die nog in een thuissituatie wonen.
Wij bieden maatwerk aan jong en oud, actief en minder actief.
• Wandelen
• Geheugengym
• Spelletje
• Bezoek aan de sportschool of andere vereniging
• Bezoek aan een museum
• Koffie drinken op een terras
• Begeleiding naar huisarts
• Boodschappen
• Bereiden maaltijd
• Helpen met opruimen

Formele en informele ondersteuning worden op elkaar afgestemd
Samen met u en uw partner/mantelzorger kijken wij waar professionals nodig zijn en waar mogelijk informele ondersteuning kan.
Vriendengesprekken
Vrienden, familie en kennissen willen heel vaak helpen, maar weten niet hoe zij met de ziekte om moeten gaan. Wij organiseren vriendengespre-ken waarbij handvatten en tips worden aangedragen en taken worden verdeeld. Vrienden kunnen een helpende hand bieden door samen bood-schappen te doen of iets te ondernemen dat u vroeger samen ook deed, zoals winkelen, een kopje koffie drinken op een terras, kaarten, tennis-sen, hardlopen, etc.
Begeleiding in groepsverband
Op maandag en woensdag bent u welkom in ons ontmoetingscentrum in Achterveld in De Oude Bieb.

Specialist Ouderengeneeskunde

Conform werkafspraak MCCE:
De huisarts kan de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) consulteren bij kwetsbare ouderen en complexe problematiek zowel in de thuissituatie als in het verzorgingshuis. Per huisartsengroep is een SO uit één verpleeghuis het aanspreekpunt. De verzorgingshuizen hebben een vaste SO, deze is te vinden in deze werkafspraak. De huisarts kan een consultatie (telefonisch of visite) aanvragen.  Bij een groot aantal patiënten die in een verzorgingshuis wonen is de SO al betrokken vanuit de AWBZ-zorg en kan deelnemen aan multidisciplinair overleg (bij CIZ indicatie ≥ ZZP 3). De SO werkt in een geriatrisch team wat kan bestaan uit: ergotherapeut, psycholoog, fysiotherapeut, logopedist,  wondverpleegkundige of een diëtist.

De SO is er met name voor de ouderen die niet (meer) naar het ziekenhuis willen of kunnen. De SO kan bij de patiënt thuiskomen.
De diagnostische mogelijkheden zijn beperkter dan bij een verwijzing naar de klinisch geriater. De SO adviseert over diagnostiek, behandeling, preventie en prognostiek bij de vragen over:

 • Zorg of opname
 • Somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Wel/niet diagnostiek of behandelen
 • Probleemanalyse bij multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid
 • Mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
 • Dementie, geheugenproblemen, hallucinaties en verwardheid
 • Gedragsproblemen en stemmingsstoornissen
 • Late gevolgen van CVA (‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische ziekten ( MS, M. Parkinson, ALS)
 • Palliatieve terminale zorg
 • Decubitus en wondbehandeling
 • Ondervoeding
 • Polyfarmacie
 • Wils(on)bekwaamheid

De huisarts beslist of een telefonische consultatie volstaat dan wel een huisbezoek (visite) van de SO. Bij een aanvraag voor een huisbezoek wordt een brief gefaxt naar de betreffende SO. Bij urgente problemen moet gebeld worden.

Hagro Leusden / Leusderveld
Verpleeghuis: Lisidunahof, Lisidunalaan 18, 3833 BS Leusden
Verzorgingshuis: ’t Hamersveld (Leusden) / Sint Joseph (Achterveld)
Specialist Ouderengeneeskunde: Irene Heemstra
Tel: 033 432 61 00
Fax: 033 432 61 02

Abrona

Woonvoorziening de Waterlinie(lichte tot matige verstandelijke beperking) Waterlinie 2-4
3831 SR Leusden
T 088 201 79 90
E waterlinie@abrona.nl
Woonvoorziening de Stegel(lichte tot matige verstandelijke beperking) Stijgbeugel 32
3833 XE Leusden
T 088 201 80 10 / (033) 432 19 67
E destegel1@abrona.nl
E destegel2@abrona.nl
Asschatterweg(45+ / functioneel oud) Asschatterweg 32a
3831 JR Leusden
T 088 201 79 70